Placeholder image

FutureTales Lab by MQDC ผนึกคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผย 3 มุมมองใหม่อนาคตของการทำงาน Future of Work


Placeholder image

24 มีนาคม 2565, กรุงเทพฯ – นางสาววิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ นักวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคต ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab by MQDC) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์แล็บ ได้วิเคราะห์และคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตการทำงาน (Future of Work) ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญส่งผลต่อวิถีการทำงานของคนรุ่นใหม่ โดยจัดเวิร์คชอปเพื่อเข้าใจข้อมูลเชิงลึกร่วมกับคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผย 3 มิติสำคัญที่จะทำให้การทำงานในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ประกอบด้วย แรงงาน (Workforce) พื้นที่ทำงาน (Workspace) และ องค์กร (Organization)

แรงงาน (Workforce) ในยุคปัจจุบันมีอยู่ระหว่าง Workforce 3.0 แรงงานมีความต้องการเป็นเจ้าของกิจการ และ Workforce 4.0 แรงงานเลือกทำงานหลากหลายและทำงานได้จากทุกที่ ในอนาคตจากการ พัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ส่งผลให้แรงงานเข้าสู่ Workforce 5.0 จากการมีอายุยืนยาวขึ้น ทำให้อายุเกษียณยืดออกไปได้ตามความสามารถของแรงงาน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และความยืดหยุ่นและความคิดแบบเติบโต (Resilience & Growth mindset) ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้แรงงานยังปรับตัวได้ทัน เพื่อป้องกันการอยู่ในสถานะไม่สามารถถูกจ้างงานได้ (Unemployable) ซึ่งน่ากลัวยิ่งกว่าการตกงาน (Unemployed)

Placeholder image

พื้นที่ทำงาน (Workspace) ในยุคปัจจุบันมีความคาบเกี่ยวกันระหว่างยุคการทำงานที่เป็นห้องสี่เหลี่ยม (Cubicle Nation) แบ่งแยกสัดส่วนชัดเจน และยุคพื้นที่ทางานที่เปิดโล่ง (Co–Working Space) มีอิสระในพื้นที่ทำงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดไอเดียใหม่จากการปฎิสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ในอนาคตจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโลกเสมือน (Metaverse) ส่งผลให้สถานที่ทำงานเข้าสู่ยุคพื้นที่ทำงานที่เชื่อมโยง ไร้รอยต่อระหว่างพื้นที่ทำงานจริงและพื้นที่โลกเสมือน (Virtual Workspace) ทำให้อุปสรรคในด้านพื้นที่การทำงานหมดไป เกิดพื้นที่ทำงานรูปแบบใหม่ที่เอื้อต่อการทำงาน การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ได้ทุกสถานที่ เวลา องค์กรส่วนใหญ่จะปรับตัวสำหรับโลกการทำงานและการบริหารงานใน Metaverse มากขึ้น

องค์กร (Organization) ในยุคปัจจุบันอยู่ระหว่างยุค Organization 3.0 (ยุค Machine) องค์กรมีเป้าหมายมุ่งเน้นความสำเร็จ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และยุค Organization 4.0 (ยุค Family) ไม่เน้นโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน แต่ให้ความสำคัญกับวัฒน์รรมองค์กร และการเพิ่มอำนาจให้แก่พนักงาน เมื่อเข้าสู่ในยุค Organization 5.0 (ยุค Living System) คือ องค์กรขนาดใหญ่จะถูกลดขนาดลงให้มีความคล่องตัว เน้นการกระจายอำนาจ ยืดหยุ่นและเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถบริการจัดการด้วยตัวเอง โดยองค์กรจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงประเด็น ความหลากหลาย (Diversity) และการมีส่วนร่วม (Inclusion) เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนได้อย่างราบรื่น

Placeholder image

ดร.เจนนิ เฟอร์ ชวโนวานิช อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า ปัจจุบัน เยาวชนรุ่นใหม่ให้ความสนใจต่อประเด็นทางสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องความเท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำ ช่องว่างของรายได้ที่มีแนวโน้มกว้างมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมิติของรูปแบบและพื้นที่ทำงาน จากกิจกรรม ร่วมกับนักศึกษาได้ แสดงความคิดว่า ความเท่าเทียมเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่ต่อการรับรู้ถึงความยุติธรรมในที่ทำงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะของพนักงานในอนาคตตามมา องค์กรต้องคานึงถึงการบริหารนโยบาย Diversity & Inclusion (D&I) ที่ไม่ครอบคลุมเพียงแค่ความแตกต่างในเรื่องเพศหรืออายุเท่านั้น แต่ยังต้องมองไปถึงความหลากหลายในเรื่องของความสามารถ วิธีคิด ค่านิยม และความเชื่อ สภาพแวดล้อมการทำงานควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้เป็นตัวของตนเองอย่างแท้จริง(Authentic Self) สนับสนุนบุคลากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม Inclusive environments จะช่วยให้พนักงานรุ่นใหม่รับรู้ถึงพลังอานาจ และต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของการทำงานได้ อย่างเต็มที่

Placeholder image

“ในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งปัญหาโรคระบาดและผลกระทบจากสงครามที่เกิดขึ้นส่งผลองค์กรต้องปรับตัวให้พร้อมรับรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป ในช่วงที่เกิดภาวะการลาออกระลอกใหญ่ของมนุษย์เงินเดือนทั่วโลก (Great Resignation) พบว่าในปีที่ผ่านมากว่า 11.5 ล้านคนลาออกจากงาน และอีก 48% ของพนักงานมีแนวโน้มจะลาออก จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน และการประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ มากขึ้นถึง 200% ส่งผลให้พนักงานเกิดภาวะ “หมดไฟ” โดยจากสถิติพบว่ากว่า 77% ของแรงงานมีประสบการณ์หมดไฟ 91% กล่าวว่าความเครียดที่ไม่สามารถจัดการได้ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงาน 83% กล่าวว่า ความเหนื่อยหน่ายอาจส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ส่วนตัว และ41% ของพนักงานทั่วโลกพิจารณาที่ลาออก ซึ่งสิ่งนี้ เป็นปัจจัยที่ท้าทายมากในการดึงศักยภาพพนักงานและพยายามเก็บรักษากำลังสำคัญภายใต้คำนึงถึงสุขภาวะที่ดี ของแรงงาน (Employee well-being) โดยปัจจุบันพบว่า 60% ขององค์กรทั่วโลกมีโครงการริเริ่มด้านสุขภาพ ภายในองค์กร และ 78% ของนายจ้างมองว่า ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเป็นส่วนสำคัญของแผนธุรกิจซึ่งจะช่วยให้ องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้” นางสาววิพัตรา กล่าวสรุป

อ้างอิง

 1. https://hbr.org/2021/10/with-so-many-people-quitting-dont-overlook-those-who-stay
 2. https://hbr.org/2020/10/the-post-pandemic-rules-of-talent-management
 3. https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/04/09/remote-work-trend-report-meetings/
 4. https://www.weforum.org/agenda/2021/06/remote-workers-burnout-covid-microsoft-survey/
 5. https://www.forecast.app/blog/how-to-prevent-employee-burnout
 6. https://www.myshortlister.com/insights/employee-wellness-statistics
 7. https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/burnout-survey.html
 8. https://www.apollotechnical.com/remote-work-burnout-statistics/#:~:text=Employee%20burnout%20is%20a%20global,can%20negatively%20impact%20personal%20relationships.
 9. https://www.apollotechnical.com/remote-work-burnout-statistics/

เกี่ยวกับฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab by MQDC)

ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab by MQDC) คือศูนย์วิจัยเอกชน ก่อตั้งโดยบริษัทอสังหาชั้นนำของประเทศ ที่ทำการศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่ออนาคต เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับมนุษยชาติ ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอนาคตของการใช้ชีวิต โดยใช้เครื่องมือการคาดการณ์อนาคตเพื่อสะท้อนภาพของการอยู่อาศัย การทำงาน การเรียนรู้ การใช้เวลาว่าง คมนาคมขนส่ง และ บริบทของความยั่งยืน นักวิจัยของฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ มุ่งวิเคราะห์ข้อมูล สำรวจและคาดการณ์อนาคต พร้อมสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือกับนักอนาคตศาสตร์ระดับประเทศและนานาชาติทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมไปถึงชุมชนต่าง ๆ

ศูนย์ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ตั้งอยู่ที่โครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ โดยจะเป็นศูนย์หลักในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกและแนวคิดใหม่ ๆ ในด้านต่าง ๆ เช่นการออกแบบ นโยบายนักวิจัย และโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ข้อมูลและงานวิจัยของศูนย์ฟิวเจอร์เทลส์เปิดกว้างสำหรับนักวิจัย พันมิตรทางธุรกิจ และประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องอนาคตศึกษา สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ฯ ได้ที่ www.futuretaleslab.com


FutureTales Lab by MQDC and Faculty of Psychology at Chulalongkorn University Reveal 3 New Developments in the Future of Work

Placeholder image

24 March 2022, Bangkok – Ms. Wipattra Totemchokchaikarn, a Foresight Researcher at FutureTales Lab by MQDC, reveals the lab’s foresight for the Future of Work and FutureTales Lab has collaborated and held workshop to get insight with the Faculty of Psychology of Chulalongkorn University, with 3 key changes ahead in Workforce, Workspace, and Organization.

Workforce currently consists of Workforce 3.0, who are self-employed, and Workforce 4.0, who work from anywhere. Workforce 5.0 will emerge from technological change as workers retire later because of longer life expectancy. A resilience and growth mindset is vital for the workforce to avoid becoming unemployable.

Placeholder image

Workspace currently includes both isolated cubicle workstations and co–working spaces, where staff can interact to develop new ideas. Technological development in various fields, especially the metaverse, will lead to seamlessly connected physical and virtual workspaces. This new workspace will support a work anytime, work anywhere corporate culture. Most organizations are now adjusting for work and management in the metaverse.

Organization now combines Organization 3.0 (Machine Era), focused on goals and driven by innovation, and Organization 4.0 (Family Era), focused not on structure but on corporate culture and employee empowerment. With Organization 5.0 (Living System Era), large organizations will downsize to become agile, with a focus on decentralization, flexibility, and opportunities for employees to manage their work. To function smoothly organizations will need to take into account diversity and inclusion.

Placeholder image

Dr. Jennifer Chavanovanich, a lecturer in the Faculty of Psychology at Chulalongkorn University, said that young people are very interested in social issues, especially equality and inequality. The income gap is likely to widen with changes in workspace dimensions and types. Activities where students share their views show that equality is key to the perceived fairness of workplaces, which will affect the health of employees in the future. Organizations must implement diversity and inclusion (D&I) policies that cover not only gender and age but also diversity of abilities, thinking approaches, values, and beliefs. The work environment should allow employees to be their authentic selves, supporting them all equally. Inclusive environments will help the new generation of employees recognize their power and want to be part of driving change at work.

Placeholder image

“In an era of rapid change, including the pandemic and the impact of war, organizations must adapt to changing working styles,” said Ms. Totemchokchaikarn.

“Over 11.5 million people quit their jobs during the Great Resignation last year and 48% of employees are likely to resign. Changes in working style have increased online meetings by 200%, causing employees to burn out. More than 77% of workers have experienced burnout, with 91% reporting unmanageable stress affecting their job quality, 83% their personal relationships. And 41% are thinking of quitting. Stress is a challenging factor for optimizing the potential of employees and ensuring their well-being. Sixty percent of organizations worldwide now have in-house health initiatives and 78% of employers see staff well-being as important to any business plan, helping their organization move forward.”

References
 1. https://hbr.org/2021/10/with-so-many-people-quitting-dont-overlook-those-who-stay
 2. https://hbr.org/2020/10/the-post-pandemic-rules-of-talent-management
 3. https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/04/09/remote-work-trend-report-meetings/
 4. https://www.weforum.org/agenda/2021/06/remote-workers-burnout-covid-microsoft-survey/
 5. https://www.forecast.app/blog/how-to-prevent-employee-burnout
 6. https://www.myshortlister.com/insights/employee-wellness-statistics
 7. https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/burnout-survey.html
 8. https://www.apollotechnical.com/remote-work-burnout-statistics/#:~:text=Employee%20burnout%20is%20a%20global,can%20negatively%20impact%20personal%20relationships.
 9. https://www.apollotechnical.com/remote-work-burnout-statistics/

About FutureTales Lab by MQDC

FutureTales Lab by MQDC is a futurology center set up by the leading property developer to gather, analyze, and interpret key data to give humankind a better future.

FutureTales Lab studies the future of living with forecasting tools to explore the future of living, work, learning, play, mobility, and sustainability.

Researchers at FutureTales Lab by MQDC focus on data analysis, exploration, and future prediction. They create platforms for local and international futurists from government, business, and academia as well as communities to cooperate and grow together.

FutureTales Lab at True Digital Park in Bangkok acts as a center for sharing knowledge and fresh thinking in areas such as design, policymaking, research, and infrastructure.

FutureTales Lab provides researchers, business partners, and the general public with open access to information and research works related to future studies. For more information, visit www.futuretaleslab.com

Fashion

Placeholder image

HERMÈS OPENS ITS 19TH LEATHER WORKSHOP IN SAINT-VINCENT-DE-PAUL (GIRONDE)

Ever since the house was established in 1837, Hermès has always sought to preserve the artisanal dimension of its manufacturing, which is a source of durability, creativity, agility and innovation.

Placeholder image

VALENTINO VINTAGE

The multiform universe of the Maison is composed of infinite constellations. They are the clothes of past collections. Ever-changing, in constant motion, yet almost eternal. Valentino Vintage is the first journey through these collections, now recognized, redefined, reinterpreted.

Placeholder image

DIOR PRESENTS SCARVES FROM THE 2022 CRUISE

Essential accessories in the Dior Cruise 2022 collection by Maria Grazia Chiuri, scarves are unveiled in a series of captivating shots by the photographer Brigitte Niedermair. Playing with duality at the intersection of Surrealism and mythology,...

Placeholder image

DKNY PURE Collection ในคอลเลคชั่นฤดูใบไม้ร่วง ปี 2021

คอลเลคชั่นฤดูใบไม้ร่วง ปี 2021 จาก DKNY แบรนด์ซึ่งมี DNA ของมหานครนิวยอร์กอย่างถ่องแท้ เมืองที่แม้จะเต็มไปด้วยความเร่งรีบวุ่นวายทว่าแฝงไปด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่น ทั้งยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์และความฝันที่เต็มไปด้วยพลังอย่างไม่มีที่สิ้นสุด...

Placeholder image

“Stella Shared 3” ยูนิเซ็กซ์แคปซูลคอลเลคชั่นใหม่จาก STELLA McCARTNEY

STELLA McCARTNEY นำเสนอ “Stella Shared 3” แคปซูลคอลเลคชั่นที่สามารถสวมใส่ได้ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี โดยเป็นคอลเลคชั่นเสื้อผ้าที่เลือกสำรวจคุณค่าและสุนทรียะร่วมของเสื้อผ้าในคอลเลคชั่นฤดูหนาวปี 2021...

Placeholder image

DIOR PRESENTS THE DIOR BOBBY BAG IN A NEW EAST-WEST FORMAT

For the Dior 2022 Cruise collection, Maria Grazia Chiuri reinterpreted the iconic Dior Bobby bag in an original, rectangular East-West format. Available in black, latte, rose des vents pink, amber, or yellow, it comes with a short,...

Placeholder image

BURBERRY REVEALS THE HERO CAMPAIGN - STARING ADAM DRIVER

‘Creating a fragrance is such a personal and intimate process, and I especially felt this for Hero – my first fragrance for Burberry. I wanted Hero to encapsulate modern masculinity, to play on the essence of primal human and animal..