Placeholder image

EN

เคนโซเปิดตัวคอลเลกชันฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2022 ด้วยแนวทางใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน


สำหรับกำรเปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกของคอลเลกชันฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนำว ปี 2022 ซึ่งออกแบบโดย Nigo แบรนด์เคนโซเลือกใช้แนวทำงกำรเปิดตัวในแบบที่ไม่เคยมีมำก่อนในแวดวงแฟชั่น นั่นคือกำรที่ในแต่ละเดือน เคนโซจะเผยเรื่องรำวสุดสร้ำงสรรค์ใหม่โดยจับคู่กับผลิตภัณฑ์เอ็กซ์คลูซีฟและภำพจำกแคมเปญที่จะไฮไลต์ เหตุกำรณ์ปัจจุบันของแบรนด์ไปตลอดทั้งฤดูกำล

สำมเรื่องรำวสร้ำงสรรค์แรกสำ หรับแคมเปญฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนำว 2022 ซึ่งถ่ำยภำพโดยช่ำงภำพชำวอังกฤษ Thurstan Redding ในฉำกหลังระดับไอคอนที่ทุกคนจดจำ ของกรุงปำรีส จะถูกเผยออกมำเป็นซีรีส์แรกในเดือน มิถุนำยน 2022 โดยช่ำงภำพท่ำนนี้ยังได้ทำงำนร่วมกับ Marq Rise ผู้เป็นสไตลิสต์ โดยมี Christian Eberhard เป็นช่ำงทำ ผมและ Christine Corbel เป็นเมคอัพอำร์ตทิสต์

นับตั้งแต่เข้ำมำร่วมงำนกับเคนโซ Nigo ในฐำนะผู้อำนวยกำรฝ่ำยศิลป์ได้ทำกำรทดลองนำเสนอภำษำทำง วัฒนธรรมใหม่ ๆ ที่มีควำมโดดเด่น ซึ่งเป็นสิ่งที่เขำและเคนโซ ทำคำดะ ผู้ก่อตั้งแบรนด์นั้นมีร่วมกัน เพรำะทั้ง สองคนนี้มีควำมเข้ำใจในควำมเชื่อมโยงกันระหว่ำงวัฒนธรรมกำรแต่งกำยของชำวญี่ปุ่นและของชำวตะวันตก และโดยพื้นฐำนแล้ว ทั้งสองคนยังมีทัศนคติเกี่ยวกับแฟชั่นที่สอดคล้องไปในทำงเดียวกันด้วย นั่นก็คือ ควำม เชื่อที่ว่ำ สิ่งที่คุณเห็นบนรันเวย์ต้องสำมำรถสวมใส่ได้ในชีวิตจริง ซึ่งเพื่อรักษำปรัชญำดังกล่ำวนี้ไว้ Nigo จึง เลือกที่จะเผยเรื่องรำวในแบบฉบับของเคนโซออกมำอย่ำงต่อเนื่องเป็นซีรีส์ เพื่อนำ เสนอเสื้อผ้ำที่ผ่ำนกำรคิด และกลั่นกรองมำอย่ำงดี ในรูปแบบของผลงำนลิมิเต็ดเอดิชันทุก ๆ เดือนที่ทั้งสะท้อนเอกลักษณ์ของควำมเป็น เคนโซในแบบของผู้ก่อตั้ง เคนโซ ทำคำดะ พร้อมทั้งสะท้อนวิสัยทัศน์ด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ของดีไซเนอร์คนใหม่ได้ อย่ำงลงตัว

Fashion

Placeholder image

5 แบรนด์ใหม่ที่น่าจับตามองจาก CLUB 21 Multi-Label Women

คงปฎิเสธไม่ได้เลยว่าเทรนด์แฟชั่นนั้นไม่เคยหยุดนิ่งและปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา รวมถึงความชื่นชอบในสไตล์เสื้อผ้าและแอคเซสเซอร์รี่ของแต่ละคนก็มีความหลากหลายและแตกต่างกันออกไป Club21 Multi-Label จึงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแฟชั่นเดสทิเนชั่นที่ตอบโจทย์และสามารถมอบประสบ

Placeholder image

VALENTINO GARAVANI Roman Stud Bag 3D OOH

Valentino นำเสนอกระเป๋าสุดคลาสสิกอันโด่งดัง Valentino Garavani Roman Stud วิวัฒนาการผลงานอันประณีตของหมุดอันเป็นซิกเนเจอร์ของเมซง ผ่านจอภาพเคลื่อนไหวสามมิติในสถานที่สุดพิเศษทั้งสี่แห่งทั่วทุกมุมโลกทั้ง New York’s Times Square, Tokyo’s Minami Aoyama,...

Placeholder image

TOD'S VACANZE ITALIANE

To present the upcoming Full Summer Men's and Women's collection, Tod's evocatively describes the atmosphere of a casual and relaxed Italian holiday lifestyle, where fun and joyful entertainments are the protagonists.

Placeholder image

BOTTEGA VENETA SALON 03 THE TURN

First introduced in Wardrobe 03 as part of the small leather goods collection, Salon 03 sees the development of the Turn Pouch in new sizes, colourways and material. It is now available in two sizes - small and medium.

Placeholder image

Red Carpet Collection

'Chopard Loves Cinema' An Haute Joaillerie collection freely inspired by movie masterpieces. Representing so much more than an oft-repeated refrain, ‘Chopard Loves Cinema’ is the theme chosen by Chopard to mark its activities at the 75th Cannes Film Festival,

Placeholder image

DOLCE&GABBANA X JUJUTSU KAISEN

Innovation, Made in Italy and the Japanese culture meet in the new Dolce&Gabbana x Jujutsu Kaisen Special Collection, creating new synergies between art and style. The Jujutsu Kaisen universe, which became highly popular in Japanese culture, has inspired...

Placeholder image

World of FENDI 2022 Showcasing the Maison’s Excellence through Exceptional Products

Following the opening of the FENDI boutique at The Shoppes at Marina Bay Sands in February 2022, the first 'World of FENDI'