พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ
“๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ตามรอยคำสอนพระราชบิดา”

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ “๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ตามรอยคำสอนพระราชบิดา”

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ “๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ตามรอยคำสอนพระราชบิดา” ซึ่งจัดขึ้นโดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิ่มนวล ศรีจาด รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ ถวายรายงานถึงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ตามรอยคำสอนพระราชบิดา” เป็นการจัดแสดงผลงานที่สืบเนื่องมาจากพระกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทั้งด้านการแพทย์ การสาธารณสุข การศึกษา และการวิจัย ตลอดจนพระภารกิจในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพของพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดแสดง ณ ศูนย์การค้าชั้นนำ จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ เดอะคริสตัล (เลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา)ศูนย์การค้าเดอะไนน์เซ็นเตอร์ พระราม ๙ และศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ถึง วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

นอกจากนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินการจัดทำบทเพลง “เจ้าหญิงของปวงประชา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ประพันธ์เนื้อร้องและทำนองโดย คุณวีระนนท์ นวชานนท์ และคุณสุทธิพงษ์ วัฒนจัง ขับร้องโดย คุณรัดเกล้า อามระดิษ คุณธีรภัทร์ สัจจกุล คุณกิตตินันท์ ชินสำราญ และคุณดรัลชรัส ศุขีวิริยะ เรียบเรียงออร์เคสตร้าโดยพงศ์ปณต สังข์สา อำนวยเพลงโดยอาจารย์ ดำริห์ บรรณวิทยากิจ และได้รับพระกรุณาธิคุณจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานให้เป็นเพลงประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้วย

เนื้อหาของบทเพลงบรรยายถึงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ พระวิริยะอุตสาหะในการนำความรู้มาช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทย พระวิสัยทัศน์กว้างไกลในการก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และพระปณิธานในการพัฒนาการศึกษา การแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพื่อความสุขของประชาชน ตามรอยพระราชบิดาในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จึงทรงเป็นเจ้าหญิงผู้เป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ สามารถรับฟังผ่านทางวิทยุโทรทัศน์ และเว็บไซต์ต่างๆ ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Copyright 2012 Fond Publishing International Co., Ltd.